หน้าแรก

ออฟฟิศแคร์ ดูแล ออฟฟิศคุณ

ออฟฟิศแคร์ มุ่งมั่นขายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น และพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องใช้สํานักงานอัตโนมัติ

• รูปลักษณ์ ทันสมัย สวยงาม
• คุณภาพสำเนา เทียบเท่า ต้นฉบับ 

ผงหมึก/วัสดุสิ้นเปลือง

• ผงหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร ทุกยี่ห้อ
• กระดาษไข และหมึกพิมพ์ เครื่องโรเนียวดิจิตอล ทุกยี่ห้อ
• ผงหมึก เครื่องพิมพ์พริ้นท์เตอร์ ทุกยี่ห้อ
• วัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิด

ช่างเทคนิคบริการ

• เครื่องถ่ายเอกสาร ทุกยี่ห้อ
• เครื่องโรเนียวดิจิตอล ทุกยี่ห้อ
• เครื่องพิมพ์พริ้นท์เตอร์ ทุกยี่ห้อ