เครื่องโทรสาร Brother 2840

 Brother 2840

ภาพรวม

  • สามารถถ่ายเอกสารได้
  • ปรับรายละเอียดและสเปคสินค้าที่โชร์หน้าเว็บให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
  • ขยายสำเนาของท่านได้ตั้งแต่ 50% ถึง 150%
  • ความเร็วโมเด็ม 33.6 Kbps Super G3
  • หน่วยความจำ  16MB
  • สแกนถ่ายเอกสารและแฟกซ์เอกสาร 20 หน้า
  • การกระจายเอกสารสูงสุด 270 เลขหมาย