ร่วมถวายเงินกับมูลนิธิ สิริวัฒนา เชสเชียร์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานเข็มที่ระลึก อักษรพระนามย่อ สส ให้กับ นาย ถนอม หิรัญเดช กรรมการผู้จัดการ บ.ออฟฟิศแคร์ คอร์ปอเรชั่น จก. ในโอกาสที่ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม คือ ได้ร่วมถวายเงิน เพื่อใช้ในกิจการ ของ มูลนิธิ สิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

บ้านสิริวัฒนา สมุทรปราการ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นที่พักพิงของผู้พิการมาหลายสิบชีวิตในช่วงเวลา 44 ปีที่ผ่านมา ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบ้านฯ เจ้าหน้าที่และสมาชิกบ้านทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และต่างมีกำลังใจฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

ผู้ที่มีพระคุณต่อบ้านสิริวัฒนา สมุทรปราการมีมากมายเกินจะจารึกไว้ได้ครบถ้วน ขอระลึกถึงพระคุณของท่านต่อไปนี้เป็นพิเศษ คือ

ท่านผู้หญิงหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และ ประธานกรรมการมูลนิธิฯท่านแรก
คุณหญิงเจือ นครราชเสนีย์
ผู้บริจาคที่ดินเพื่อบ้านสิริวัฒนา สมุทรปราการ
อดีตประธานมูลนิธิฯ
Mr. Herbert and Khunying Alma Link
ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ
คุณแพทย์หญิงโกศล
กรรมการมูลนิธิฯ
ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร
อดีตประธานมูลนิธิฯ และ อดีตประธานกรรมการบ้านฯ
นางเรณู อับดุลราฮิม
กรรมการมูลนิธิฯ และ อดีตกรรมการบ้านฯ
นางยุวดี เจริญพิทักษ์
อดีตประธานมูลนิธิฯ
Mrs. Susan Staples
ภริยาอดีตเอกอัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
คุณหญิงสุมน สุชีวะ
อดีตประธานมูลนิธิฯ
นายประสงค์ อิฐรัตน์
อดีตประธานมูลนิธิฯ
ผู้เริ่มการก่อสร้างบ้านเชียงใหม่
ผู้เริ่มก่อตั้งบ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด