มอบเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง แก่โรงเรียนกงลี้จงซัน

บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอมอบเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Rongda รุ่น RD-4129 จำนวน 2 เครื่อง แก่โรงเรียนกงลี้จงซัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเอกสารต่างๆ ของทางโรงเรียน อาทิ เช่น การพิมพ์ข้อสอบ เอกสารประกอบการเรียน การพิมพ์หัวจดหมาย ซองจดหมาย และเอกสารงานพิมพ์และงาน โรเนียว ทุกชนิด โดยได้รับเกียรติ คุณสุพัฒน์ เฮงสกุล ประธานกรรมการ คุณพีระพัฒน์ ภิญโญวัฒยากร ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการโรงเรียน คุณขวัญ ลีปิพัฒนวิทย์ และคณะกรรมการของทางโรงเรียน ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

            ประวัติโรงเรียนกงลี้จงซัน (ตลาดพลู) โดยสังเขป

            โรงเรียนกงลี้จงซัน ก่อตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ.2460 โดยพ่อค้าชาวตลาดพลูเชื้อสายจีนที่รักการศึกษา ตั้งกรรมการรวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างอาคารโรงเรียนเป็นตึกชั้นเดียวทรงเก๋งจีนที่สวยงาม ตั้งอยู่ที่วัดราชคฤห์ (วัดมอญ) เพื่อสอนภาษาไทยและภาษาจีน เริ่มแรกมีจำนวนนักเรียนเพียง 70 คน ซึ่งทางโรงเรียนฯ ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วประมาณ 90 กว่ารุ่น ได้สร้างบุคลากรที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมากมาย

            ในปัจจุบันโรงเรียนกงลี้จงซัน มีนักเรียนกว่า 1,000 คน ซึ่งทางคณะกรรมการ และคณะศิษย์เก่าได้ริเริ่มการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ตลาดพลู ที่มีการเรียนการสอน 3 ภาษา คือ ไทย จีน และอังกฤษ