มอบเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลแก่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

บริษัท ออฟฟิศแคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายถนอม หิรัญเดช ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และในฐานะศิษย์เก่า โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ขอมอบเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล แด่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเอกสารต่างๆ ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนั้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางโรงเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร. วิวัฒน์ แพร่สิริ ผู้รับใบอนุญาต ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกบากอง